Regulamin

Regulamin konferencji TestWarez 2014

Postanowienia ogólne
§1
1.    Organizatorem konferencji TestWarez, zwanej dalej Konferencją, jest Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych z siedzibą w Warszawie, ul. Poznańska 16 lok. 4, wpisane do Rejestru stowarzyszeń Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000175199, zwane dalej Organizatorem.
2.     Konferencja odbędzie się w dniach 29-30 września 2014 roku w Gdyni (dzień pierwszy) oraz w trakcie rejsu po Morzu Bałtyckim na promie MF Stena Vision należącym do przewoźnika Stena Line (dzień drugi).
§2
Głównym celem konferencji jest integracja środowiska osób zajmujących się testowaniem oprogramowania przez stworzenie sposobności do wymiany doświadczeń oraz zachęcenie do dyskusji na temat zagadnień związanych z testowaniem.
§3
Komunikaty i informacje dotyczące Konferencji są publikowane na stronie internetowej Konferencji www.testwarez.pl.
Warunki uczestnictwa
§4
Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest:
1.      Poprawne wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia uczestnictwa za pośrednictwem strony internetowej Konferencji.
2.      Akceptacja zgłoszenia przez Organizatora w formie potwierdzenia przesłanego na adres poczty elektronicznej Uczestnika, podany na formularzu zgłoszeniowym.
§5
1. Ze względu na procedury związane z przekroczeniem morskiej granicy państwa, wymiana Uczestnika na inną osobę jest możliwa wyłącznie w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2014 r., a dane nowego Uczestnika muszą przed tą datą zostać przesłane do Organizatora pocztą elektroniczną na adres prom {at} sjsi(.)org i potwierdzone przez wiadomość zwrotną.
2. Podczas odprawy na terminalu promowym Stena Line, każdy Uczestnik zobowiązany będzie wylegitymować się ważnym dowodem osobistym lub paszportem.
§6
Opłata zgłoszeniowa wynosi:
1.      W pierwszym terminie, czyli do 30 czerwca 2014 r.:
a.      850 zł dla Uczestników posiadających co najmniej certyfikat ISTQB® Certyfikowany Tester – Poziom Podstawowy lub członków SJSI
b.      950 zł dla Uczestników bez certyfikatu
2.      W drugim terminie, czyli od 1 lipca 2014r. do zamknięcia zgłoszeń:
a.      1000 zł dla Uczestników posiadających co najmniej certyfikat ISTQB® Certyfikowany Tester – Poziom Podstawowy lub członków SJSI
b.      1100 zł dla Uczestników bez certyfikatu
3.      Opłata zgłoszeniową należy przelać na rachunek bankowy Organizatora w terminie do 10 września 2014 r. na podstawie druku zamówienia przesłanego wraz z potwierdzeniem rejestracji.
4.     Faktury VAT zostaną przekazane zainteresowanym Uczestnikom w trakcie Konferencji lub przesłane na wskazany adres pocztowy po jej zakończeniu.
§7
1.    Liczba miejsc dla Uczestników Konferencji jest ograniczona i nie może przekroczyć 292 ze względu na pojemność sal na promie.
2.    Przyjmowanie zgłoszeń zostanie zakończone 10 września 2014 r. lub w chwili wyczerpania puli dostępnych miejsc.
§8
1.    Liczba miejsc na poszczególne wydarzenia odbywające się w ramach Konferencji może być ograniczona, w szczególności przez pojemność sali; dotyczy to zwłaszcza warsztatów – maksymalna, aktualnie dostępna liczba miejsc jest podana na formularzu rejestracji Uczestnika na stronie Konferencji.
§9
Organizator zapewnia Uczestnikom:
1.      Posiłki podczas trwania konferencji.
2.      Nocleg w kabinie dwuosobowej na promie MF Stena Vision. Uczestnicy mają możliwość przesłania pocztą elektroniczną na adres prom {at} sjsi(.)org imienia i nazwiska innego uczestnika konferencji, jako osoby sugerowanej do zakwaterowania w tej samej kabinie. Bez podania danych drugiej osoby do kabiny, zostanie ona wskazana przez organizatora. Organizator nie gwarantuje, że zakwaterowanie będzie zgodne z przesłaną sugestią.
§10
Przesłanie formularza zgłoszenia uczestnictwa jest jednoznaczne ze zgodą na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika w celach promocyjnych Konferencji, w szczególności publikowanie w Internecie zdjęć wykonanych podczas Konferencji.
§11
Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu wyrażonych zgód i wykorzystania wyżej wymienionych materiałów.
Przebieg konferencji
§12
1.    Rejestracja Uczestników oraz wydarzenia pierwszego dnia Konferencji odbędą się w miejscu rozpoczęcia Konferencji w Gdyni.
2.    Podczas rejestracji każdy Uczestnik będzie mógł przekazać jedną sztukę bagażu o sumie wymiarów nieprzekraczającej 158 cm celem dostarczenia przez Organizatora na terminal promowy Stena Line.
3.    Organizator zapewni Uczestnikom transport autobusowy z miejsca rozpoczęcia Konferencji na terminal promowy Stena Line.
4.    Spotkanie integracyjne dla Uczestników Konferencji odbędzie się pierwszego dnia Konferencji wieczorem na promie MF Stena Vision podczas rejsu z Gdyni do Karlskrony.
5.    Wydarzenia drugiego dnia Konferencji odbędą się na promie MF Stena Vision podczas rejsu powrotnego z Karlskrony do Gdyni.
6.    Podczas postoju promu MF Stena Vision w porcie w Karlskronie nie będzie możliwości zejścia na ląd.
7.    Zamkniecie Konferencji nastąpi na promie MF Stena Vision. Organizator nie zapewnia transportu z przystani promowej.
§13
Szczegółowy program Konferencji (agenda) zostanie opublikowany na stronie internetowej Konferencji.
Postanowienia końcowe
§14
1.    Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, a także do wydawania instrukcji dodatkowych.
2.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobiste i majątkowe, które mogą wystąpić przed, w trakcie lub po zakończeniu Konferencji.
3.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału przez Uczestnika w części konferencji odbywającej się na promie MF Stena Vision, jeśli wynikło to z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności z powodu spóźnienia Uczestnika na transport na terminal promowy Stena Line.
4.    Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych przesłanych Organizatorowi w celach związanych z organizacją Konferencji, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883).
5.    Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za poprawność podanych danych, w szczególności danych kontaktowych.
6. Wszelka zorganizowana działalność promocyjna podczas Konferencji, w szczególności reklama własnej działalności i rekrutacja pracowników, może być prowadzona wyłącznie za zgodą Organizatora.

Leave a Reply

Organizator