Referaty

Performance Testing in the Age of Rich Internet Applications

Nachum Dimer

The rapid adoption and expansion of Web 2.0 technologies is quickly changing the way applications are developed and tested. With Web 2.0 technologies came the new age of rich internet applications. The architecture of such applications consists of tiles of different technologies, abstraction layers, frameworks, external APIs and cloud infrastructure. Testing performance of such applications became a serious challenge to both, QA and development teams. Deep understanding of various technologies is required for performance and QA engineers in order to properly conduct the performance tests.

Nachum will explain the basics of the performance engineering, challenges of testing rich internet applications, how performance engineer shall face these challenges, and moreover, how QA and performance engineers can help a developer to pinpoint and solve the performance issues.

(ściągnij prezentację)

przerywnik

Budowanie relacji w rozproszonym geograficznie zespole projektowym

Karolina Zmitrowicz, Bartłomiej Prędki

Duże – zwłaszcza międzynarodowe – projekty zwykle angażują wiele zespołów rozproszonych geograficznie i komunikujących się głównie przez sieć. Poszczególne zespoły mogą pracować dość niezależnie – każdy “na własny rachunek”. W duże przedsięwzięcia często angażowani są różni podwykonawcy, nierzadko w pewien sposób rywalizujący ze sobą o wpływy w organizacji głównego dostawcy systemu.
Czy w takich warunkach można zbudować zespół projektowy, pracujący efektywnie, uczciwie i zaangażowany w osiągnięcie jednego wspólnego celu, jakim jest sukces projektu? Czy i jak można uniknąć konfliktów wynikających z problemów komunikacyjnych, różnic kulturowych, różnic interesów? Czy i w jaki sposób można wyciągnąć korzyści z konfliktów, jeśli się one pojawią?
Prezentacja spróbuje odpowiedzieć na te pytania.

(pobierz prezentację)

przerywnik

Automatyzacja zadań i testów w środowisku Windows przy pomocy narzędzia AutoIt

Tomasz Dudziak

AutoIt jest darmowym narzędziem pozwalającym na automatyzację wszelkiego rodzaju zadań (w tym testów aplikacji) w środowisku Windows. Jest to narzędzie dla osób o zróżnicowanym stopniu zaawansowania programistycznego, jednak, dzięki mechanizmom „nagrywania” kliknięć myszy i sygnałów z klawiatury, AutoIt jest przydatny również osobom bez znajomości języków programowania. Prezentacja pokazuje szeroki wachlarz możliwości AutoIt-a. Przedstawione zostaną różne sposoby realizacji automatyzacji w zależności od zaawansowania użytkownika (nagrywanie, modyfikacja nagranego kodu, obsługa za pomocą kontrolek Windows), jak stawiać pierwsze kroki w środowisku AutoIt (instalacja, tworzenie skryptów, uruchomienie i kompilacja skryptów, korzystanie z pomocy). Dużym atutem tego programu są również narzędzia dodatkowe udostępniane wraz z AutoIt (Window info, Koda Form designer, SciTE, kompilator), które również zostaną zaprezentowane. W prezentacji nie zabraknie ciekawych przykładów, które będą pokazywać praktyczne możliwości zastosowań skryptów AutoIt.

(pobierz materiały)
przerywnik

Testy penetracyjne aplikacji webowych

Daniel Brzozowski

Prezentacja porusza następujące kwestie:

 • wprowadzenie do tematyki: podatności w aplikacjach webowych, ich rodzaje, przyczyny i znaczenie w dzisiejszym oprogramowaniu
 • obszary działań organizacji OWASP (Open Web Application Security Project) i jej znaczenie dla testów penetracyjnych.
 • najbardziej popularne podatności aplikacji www
 • co to są testy penetracyjne, ich metodyki, rodzaje oraz sposoby przeprowadzania, ich znaczenie i przyszłość w procesach testowania
 • najpopularniejsze narzędzia do testów penetracyjnych aplikacji internetowych

W prezentacji ograniczone do niezbędnego minimum są kwestie techniczne i skupia się ona na istocie problemu bazując na wiedzy zdobytej w pracy z systemami bankowymi, korzysta również z wiedzy ekspertów w tej dziedzinie.

(pobierz prezentację)

przerywnik

Zapewnianie jakości w projekcie informatycznym w oparciu o modele iteracyjne – projekty sterowane ryzykiem

Rafał Dobrosielski

W prelekcji chciałbym przedstawić aspekty współpracy zespołów developerskiego i testowego oraz role klienta (odbiorcy, użytkownika) w zakresie zapewniania jakości produktom informatycznym – w oparciu o iteracyjne modele procesów wytwarzania. Modele iteracyjne, przy dużej współpracy wymienionych zespołów, pozwalają na rozwój systemu informatycznego sterowany wynikami oszacowania ryzyka projektowego. Wczesne atakowanie ryzyka oraz iteracyjna współpraca z odbiorcą i użytkownikami bezpośrednio przekłada się na jakość produktów informatycznych a projekty informatyczne pochłaniają mniej kosztów. Ryzyka projektowe, natomiast, może być tylko wtedy dobrze oszacowane gdy dobrze opiszemy role i współprace wszystkich zespołów projektowych, zdefiniujemy oczekiwany wkład tych zespołów na rezultaty spotkań projektowych – szczególnie w czasach gdy dominować zaczynają metodyki zwinne. Oprócz aspektów psychologicznych tej współpracy poruszone zostałyby aspekty techniczne szacowania ryzyka projektu informatycznego i jak należy wykorzystać rezultaty tych szacunków przy planowaniu kolejnych iteracji projektu, tak aby powstający produkt miał największą możliwą wartość dla odbiorcy.

(pobierz prezentację)

przerywnik

Rola testerów w zapewnieniu jakości na projektach prowadzonych zgodnie z frameworkiem Scrum

Krystian Kaczor

Prezentacja podejmuje temat zmiany sposobu myślenia i podejścia testerów z testowania tradycyjnego na testowanie zwinne (Agile Testing). Testerzy muszą teraz zrezygnować z niezależnej, oddzielonej organizacji i stać się członkami jednego zespołu wspólnie pracującego nad osiągnięciem celu jakim jest dostarczenie wysokiej jakości produktu na końcu każdej iteracji. Koniec wytykania błędów, koniec konfliktów. Błędy muszą być wychwytywane natychmiastowo. Nowa funkcjonalność jest testowana na bieżąco. Testerzy teraz nie tylko szukają błędów, ale również zapobiegają ich powstawaniu propagując nawyk zapewnienia jakości na kazdym etapie powstawania oprogramowania i w każdym procesie. Oprócz Pair Programming pojawia się Pair Testing. Testowanie kiedy to możliwe jest zautomatyzowane. Ciągła Integracja jest obowiązkowa. Prezentacja pokaże także jakie czynności są podejmowane na każdym spotkaniu w ramach Scrum, jak zaplanować działania testowe i na jakie rzeczy należy zwrócić szczególną uwagę, żeby zapewnić jakość w projekcie.

(pobierz prezentację)

przerywnik

ALM 11 jako platforma wymiany informacji pomiędzy testerami developerami i użytkownikami końcowymi

Lubomir Stojek

ALM 11 czyli Application Lifecycle Management w wersji 11 to zupełnie nowa platforma zbudowana na silniku QualityCenter 10. Główne cechy tego rozwiązania to między innymi zupełnie nowe narzędzie do prowadzenia testów manualnych, integracje ze środowiskami programistycznymi, zarządzanie procesem testowania w oparciu o procesy BPM i zarządzanie wirtualnymi środowiskami testowymi.

Dodatkową ciekawą informacja jest to że planowana światowa premiera ALM 11 ma się odbyć 30 Listopada 2010 w Barcelonie, będziemy więc mieli prapremierę w Bydgoszczy.

przerywnik

Zastosowanie mind mappingu w testowaniu oprogramowania

Artur Chyziewicz

Mind mapping jest prostym i jednocześnie bardzo efektywnym narzędziem wspomagającym proces organizowania informacji. Zapewnia swobodny i naturalny przepływ idei, umożliwia łatwe nimi zarządzanie oraz ich zapis. Mind mapa pozwala prezentować strukturę problemu za pomocą prostego obrazu, na którym organizacja myśli jest czytelna i pełna.

Osobiście używam „map umysłu” w trakcie tworzenia planów testów w formacie zgodnym z normą IEEE 829. W części planu określanego w języku angielskim jako Approach lub Strategy należy określić strategię testową, jaka zostanie użyta w trakcie testów. Na jednym rysunku można zgrabnie i czytelnie umieścić wszystkie potrzebne informacje i technika ta zapewnia efektywną komunikację w zespole projektowym. Co więcej, łatwo z pomocą Mind mapping’u redefiniować strategie testowe w odniesieniu do czasu, zasobów i zmiennych się wymagań co do jakości testowanych produktów.
Mind mapy można stosować także do innych celów związanych z testowaniem:

 • Jako narzędzie wspomagające testowanie systematyczne wg klas równoważności i wartości brzegowych
 • Narzędzie do identyfikowania zmiennych
 • Jako metodę identyfikacji i ewidencji scenariuszy użycia, a co za tym idzie, scenariuszy testowych
 • Jako technika pomagająca transformować wymagania w przypadki testowe
 • Jako sposób odwzorowania architektury testowanego systemu – do organizacji testów opartych o strukturę (białej skrzynki)
 • Jako klasyfikator błędów
 • Narzędzie do definiowanie, analiza i rozwiązywanie problemów – przykładowo do określenia kluczowych czynników jakościowych

(pobierz prezentację)

przerywnik

Metryki w procesie testowym – jak wykorzystać TestLink i JIRA jako źródła danych do wyliczania metryk

Piotr Kijewski

Metryki mogą ułatwić i przyspieszyć ocenę stanu procesu testowego zarówno na etapie projektowania jak i wykonania testów. Jeśli ponadto metryki te mogą być cyklicznie generowane automatycznie na podstawie danych i tak rejestrowanych już w procesie testowym, unikamy dodatkowego narzutu pracy na ten monitoring.

(pobierz prezentację)

przerywnik

Testy funkcjonalne – tester kontra automat

Piotr Bieńkowski

W prezentacji omówię proces budowy automatów testów funkcjonalnych w aplikacji klasy ERP. Przedstawię zarówno korzyści wynikające z budowy i wdrożenia narzędzia jak i potencjalne ryzyka.
Przykłady oprę na wykorzystaniu narzędzia Oracle OpenScript.

(pobierz prezentację)

przerywnik

End to end automation framework solution for testing Voice Mail Systems

Sebastian Małyska

Prezentacja podnosi problem automatyzacji testów dla systemów poczty głosowej. Przedstawione zostaną problemy i wyzwania, które spotyka się przy tworzeniu rozbudowanych struktur testowych. Za przykład posłuży uogólniony model środowiska do testów automatyczny w produkcie firmy Alcatel-Lucent 5100 Converged Messaging System.

Rozważone zostaną następujące problemy:

 • środowisko do testów systemowych (system test framework), jako odpowiedź na testowanie złożonych systemów telekomunikacyjnych za pomocą standardowych interface-ów
 • tworzenie, rozbudowywanie i utrzymywanie środowiska testowego (komercja czy open source, jakie powinny być elementy składowe, format scenariusza testowego)
 • metryka niezawodności skryptu testowego (czy każde uruchomienie skryptu musi zakończyć się sukcesem, jak znaleźć automaty, które powodują najwięcej problemów)
 • porównanie, szeregowe kontra równoległe uruchamianie testów automatycznych (jak należy projektować scenariusze testowe, czy automat może być „inteligentny”)

Przedstawione zagadnienia zostaną omówione z praktycznego punktu widzenia.

(pobierz prezentację)

Organizator